วิธีการสังเกตอาการและการป้องกันไวรัส COVID-19

ผู้ติดเชื้ออาจป่วยเนื่องจากไวรัสนี้เป็นเวลา 1-14 วันก่อนที่จะแสดงอาการ อาการทั่วไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) คือเป็นไข้ อ่อนเพลีย และไอแห้ง คนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80) หายจากโรคนี้ได้โดยไม่ต้องรับการรักษาพิเศษ

ในกรณีส่วนน้อย โรคอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิต ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว (เช่น หอบหืด เบาหวาน หรือโรคหัวใจ) อาจมีความเสี่ยงมากขึ้นที่อาการป่วยจะรุนแรง
ผู้ที่ติดเชื้ออาจมีอาการดังนี้
  • ไอ
  • เป็นไข้
  • อ่อนเพลีย
  • หายใจลำบาก (กรณีรุนแรง)

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms

การป้องกัน

ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คุณสามารถป้องกันตัวเองและช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายสู่คนอื่นได้โดยทำดังนี้

สิ่งที่ควรทำ

  • ล้างมือบ่อยๆ เป็นเวลา 20 วินาทีด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
  • ใช้กระดาษทิชชู่หรือข้อพับตรงข้อศอกด้านในปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม
  • หลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด (ระยะ 1 เมตรหรือ 3 ฟุต) กับคนที่ไม่สบาย
  • อยู่บ้านและกักตัวเองให้ห่างจากคนอื่นในบ้านหากรู้สึกไม่สบาย

สิ่งที่ไม่ควรทำ

  • นำมือที่ไม่สะอาดไปสัมผัสดวงตา จมูก หรือปาก

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public