ฝาปิดปากบ่อบาดาล ขนาด 1.5 นิ้ว

ฝาปิดปากบ่อบาดาล 1.5 นิ้ว